znajdź projektanta

Czym jest design

Design, fot. kaboompics.com

Zastosowanie designu w procesie produkcyjnym jest innowacją samą w sobie.

Odgrywając główną rolkę w procesie projektowania oraz powstawania produktu, design ma realny wpływ na wzrost innowacyjności przedsiębiorstw. Design może w znacznym stopniu zwiększyć wartość rynkową produktu a poprzez wpływ na sposób produkcji wyrobu także wydajność procesu produkcyjnego, a w konsekwencji dochodowość. Zwiększenie nakładów na działanie innowacyjne w tym projektowe, prowadzi do rozwoju przedsiębiorstwa, oraz umocnienia jego pozycji rynkowej poprzez wprowadzenie nowatorskich lub unowocześnionych produktów.

Przedsiębiorstwa inwestujące w design osiągają wyższe zyski w krótszym czasie. Blisko 80 proc. firm stosujących wzornictwo odnotowało wzrost sprzedaży od 20 do 40 proc. Poprawiła się także ich efektywność dzięki oszczędnościom w zakresie materiałów, magazynowania oraz transportu. Współpraca z projektantami poprawia pozycję przedsiębiorstwa na rynku, gdyż szacuje się, iż jego udział w rynku rośnie o ok. 6,3 proc. Przykładem jest Nowa Zelandia gdzie 67 proc. eksporterów uznało design jako kluczowy czynnik sukcesu gospodarczego i w przypadku 80 proc. badanych firm, wzornictwo zwiększyło wartość firmy.

Analiza wskaźników korelacji liniowej Pearsona dla krajów członkowskich UE wykazała, iż większość wskaźników opisujących kreatywność i design jest pozytywnie i wysoko skorelowanych z miernikami opisującymi innowacyjność w Europejskim Rankingu Innowacyjności a tym samym z syntetycznym wskaźnikiem innowacyjności. Oznacza to, iż kraje, które osiągają lepsze wyniki w kreatywności i wzornictwie, mogą poszczycić się także lepszymi rezultatami w dziedzinie innowacji.'

'W gospodarce opartej na wiedzy design postrzegany jest jako jeden z nowoczesnych stymulatorów rozwoju.

Udowodnić można, że wykorzystanie ogromnego potencjału gospodarczego, jakim jest sektor designu może przyczynić się do rozwoju państw słabiej rozwiniętych i zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność gospodarki tych krajów oraz poszczególnych regionów.

Nie jest przypadkiem, że miejsca w pierwszej dziesiątce pod względem konkurencyjności i rozwoju gospodarki zajmują państwa przodujące w wykorzystywaniu wzornictwa przemysłowego, takie jak Wielka Brytania ($43.401 PKB per capita) – europejski lider pod względem liczebności projektantów (185 tys.) oraz przychodów z przemysłów kreatywnych (16 700 mln €), Niemcy ($44.519 PKB per capita) czy Włochy ($38.455 PKB per capita). Ponadto takie kraje, jak Finlandia, Irlandia, Hiszpania, Dania i Wielka Brytania mają rozwinięte krajowe polityki wzornictwa i zainwestowały w design jako środek do produkcji unikalnych i globalnie konkurencyjnych produktów i usług czyniąc go motorem wzrostu krajowej konkurencyjności.'

'W Polsce świadomość znaczenia działalności projektantów oraz designu jako czynnika w tworzeniu innowacji produktowych i procesowych rośnie, ale jest wciąż niewystarczająca. Polska jednak przejawia duży potencjał projektowy, o czym świadczą osiągnięcia polskich projektantów na arenie międzynarodowej.'

'O niskiej pozycji Polski w stosunku do innych krajów europejskich donosi badanie Design, Creativity and Innowation: A Scoreboard Approach. Średni indeks DCI dla 27 krajów Unii Europejskiej wyniósł 0,485. Polska, podobnie jak inne kraje, które wstąpiły do Wspólnoty w ostatnim dziesięcioleciu, osiągnęły wyniki poniżej średniej unijnej. Polska zajęła jedną z ostatnich pozycji osiągając indeks DCI zaledwie na poziomie 0,233, czyli poniżej połowy średniej unijnej. Indeks niższy od Polski uzyskała tylko Bułgaria i Rumunia.

Na drugim biegunie rankingu znajdują się wysoko rozwinięte kraje Europy Zachodniej, wśród których przoduje Dania (0,788), Szwecja (0,751) i Holandia (0,731). w krajach tych tradycje stosowania wzornictwa są dłuższe, co przekłada się na znacznie wyższy poziom rozwoju sektora design.'

'Polski sektor design wymaga wielu nakładów, także finansowych, aby zmniejszyć dystans w stosunku do rozwoju sektorów kreatywnych w krajach bardziej rozwiniętych. Pożądane i wręcz niezbędne są wszelkiego rodzaju narzędzia wspierające i promujące rozwój tego sektora. Wzorem większości krajów europejskich w Polsce powstają Centra Wzornictwa, których głównym zadaniem jest aktywna promocja oraz wykorzystanie potencjału projektantów i artystów do pobudzenia rozwoju gospodarczego regionu. Innym celem Centrów jest edukacja społeczeństwa oraz szerzenie świadomości znaczenia sektora designu w przemyśle i gospodarce. Do najbardziej znanych należą m.in.: Instytut Wzornictwa Przemysłowego (IWP) oraz Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości. Niestety mimo tworzących się nowych inicjatyw, ilość placówek promujących design jest wciąż niewystarczająca.

Wsparcie sektora designu stwarza szanse na wzrost znaczenia polskiego wzornictwa, poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności nie tylko polskich przedsiębiorstw, lecz całej gospodarki a także na wprowadzenie skoordynowanej strategii rozwoju designu.'

Paulina Tumiel, Czym jest DESIGN?, Kwartalnik Urzędu Patentowego RP, wydanie specjalne, marzec 2011, ISSN 2081-5964, s. 2-4

 

^ Wróć na górę