znajdź projektanta

Jak zatrudniać obywateli Ukrainy

[ Wersja ukraińska poniżej tekstu polskiego / Українська версія під польським текстом ] 

Projektantki i projektanci! Jesteśmy świadomi tego, że w kontekście wojny w Ukrainie dziś najbardziej potrzebna jest pomoc humanitarna i wojskowa. Wierzymy jednak, że równie istotne jest wsparcie w stanięciu na nogi i pomoc w samostanowieniu. Do tej pory udało nam się zebrać potrzebne informacje o tym jak możemy pomóc wykorzystując wiedzę i doświadczenie związane z naszą pracą , przekonaliśmy międzynarodową radę ICO-D (International Council of Design), by włączyła się do wsparcia informując szerzej organizacje członkowskie z całego globu o sytuacji osób z Ukrainy oraz współtworzymy portal adaid.eu z ofertami pracy w branży kreatywnej i reklamowej dla osób z Ukrainy w Europie.

Teraz chcemy ułatwić zatrudnianie osób z Ukrainy. W tym celu poprosiliśmy zespół prawniczek i prawników z kancelarii So In Law o opisanie wszystkich ważnych aspektów związanych z zatrudnianiem osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Wynikiem tej współpracy jest poniższy artykuł. Wyjaśnia on klarownie wszystkie ważne kwestie związane z legalnym zatrudnieniem osoby z Ukrainy w Polsce.

ZATRUDNIANIE OBYWATELI UKRAINY W ŚWIETLE USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Nadzwyczajne sytuacje wymagają nadzwyczajnych rozwiązań i właśnie w tym celu przyjęto w ostatnich dniach specustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: „Ustawa”). Mimo, że regulacja ta obejmuje całe spektrum aspektów związanych z funkcjonowaniem uchodźców wojennych, my skupimy się w niniejszym artykule na problematyce zatrudnienia.

Kluczowym z punktu widzenia Pracodawców jest art. 22 Ustawy. Wskazuje on w pierwszej kolejności, do kogo można stosować te przepisy. Będą to zatem obywatele Ukrainy, jeżeli można ich zaliczyć do jednej dwóch kategorii:

  • osoby, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy (którzy otrzymali prawo do legalnego pobytu, przekraczając granicę od 24 lutego 2022 r.),

  • obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (osoby, które przebywają legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie innych dokumentów pobytowych, a więc w dużym uogólnieniu - w dniu wybuchu wojny przebywały już legalnie na terytorium Polski).

Aby zweryfikować to, czy dany obywatel Ukrainy spełnia kryteria wskazane w pkt II powyżej, wystarczy sprawdzić, czy posiada on w paszporcie pieczątkę świadczącą o przekroczeniu ukraińsko-polskiej granicy po dniu 24 lutego 2022 r. Stempel daje prawo do legalnego pobytu w Polsce przez 18 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. Jeżeli z jakiś względów osoba nie posiada takowej pieczątki - powinna się zarejestrować w odpowiednim urzędzie. Rejestracji najlepiej dokonać poprzez zwrócenie się do urzędu gminy bądź specjalnie utworzonego punktu recepcyjnego o wydanie numeru PESEL. Procedura ta została dokładnie opisana w art. 4 Ustawy. Przy takim oświadczeniu, osoba ta deklaruje, że przyjechała z Ukrainy do Polski po dniu 24 lutego 2022 r., a zatem ma prawo do legalnego pobytu.

Poniżej strona internetowa z bazą informacji tele-adresowych poszczególnych urzędów gmin:  http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST-do-pobrania.html 

Jeżeli chodzi o osoby, które w dniu wybuchu wojny przebywały już legalnie na terytorium RP, to w odniesieniu do nich art. 42 Ustawy szczegółowo wskazuje, jakie dokumenty pobytowe zostaną automatycznie przedłużone. Przykładowo, jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy w Polsce na podstawie wizy krajowej przypada w okresie po 24 lutego 2022 r., to okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do 31 grudnia 2022 r. Podobnie w przypadku zezwoleń czasowych. Natomiast, w przypadku kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy czy wiz Schengen wydanych obywatelom Ukrainy, ulegają one automatycznemu przedłużeniu z mocy prawa o 18 miesięcy.

Te osoby również będą mogły dalej legalnie pracować w Polsce, skoro ich prawo do legalnego pobytu w Polsce zostało przedłużone.

Podmioty zatrudniające osoby z Ukrainy są zobowiązane jedynie do powiadomienia o tym fakcie Urzędu Pracy w ciągu 14 dni od podjęcia przez tę osobę pracy. Powiadomienia tego dokonuje się za pośrednictwem systemu online pod adresem: www.praca.gov.pl 

Zgłoszenie powinno zostać dokonane do Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Pracodawca, w powiadomieniu o powierzeniu pracy osobie z Ukrainy, musi przekazać informacje o:

1) podmiocie powierzającym wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy (pracodawcy):

a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,

b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,

c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

d) numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej,

e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,

f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;

2) dane osobowe obywatela Ukrainy:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) płeć,

d) obywatelstwo,

e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,

f) numer PESEL - o ile został nadany,

3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy,

4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,

5) miejsce wykonywanej pracy.

V.        

Mając na uwadze przedstawione w tym artykule kroki pozwalające na zatrudnienie obywateli Ukrainy musimy jednak pamiętać, że wszystkie przedstawione uproszczenia nie zwalniają potencjalnych pracodawców przed przestrzeganiem powinności leżących na barkach przedsiębiorców a odnoszących się do zatrudniania pracowników, w tym tych pochodzących z zagranicy. Wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy czy ubezpieczenia społecznego nadal obowiązują.

Pragnę również wskazać na konieczność zawarcia z osobą z Ukrainy umowy o pracę w języku dla niej zrozumiałym – jest to bowiem element często badany podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, a doświadczenie uczy, że wielu pracodawców zapomina o tym.

VI.        

Art. 23 Ustawy daje możliwość zakładania firm przez ukraińskich obywateli. Będą oni mieli możliwość prowadzenia własnych działalności na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Uprawnienie to jednak będzie przysługiwało pod warunkiem uzyskania przez nich numeru PESEL w sposób opisany w pkt. III.  

VII.

Ułatwienia wprowadzone Ustawą, przez wzgląd na swój szczególny charakter, są bezprecedensowe w polskim porządku prawnym. Z pewnością będą one wymagać licznych nowelizacji, dookreślenia czy też powstania praktyki postępowania w Urzędach i Instytucjach państwowych.

Aktualizacja: 31.03.2022


Дизайнерки та дизайнери, 

Ми усвідомлюємо, що в умовах війни в Україні сьогодні найбільше потрібна гуманітарна та військова допомога. Проте ми вважаємо, що не менш важливо підтримувати людей з досвідом біженців у тому, щоб вони встали на ноги та в допомозі у самовизначенні. Наразі нам вдалося зібрати необхідну інформацію про те, як ми можемо допомогти, використовуючи знання та досвід, пов’язані з нашою роботою, ми переконали міжнародну раду ICO-D (International Council of Design) приєднатися до підтримки, інформуючи організації - члени з усього світу про становище людей з України і ми спільно створили портал adaid.eu з пропозиціями роботи в креативній та рекламній індустрії для людей з України в Європі.

Зараз ми хочемо сприяти працевлаштуванню людей з України. З цією метою ми попросили команду юристів So In Law описати всі важливі аспекти, пов’язані з працевлаштуванням людей, які втікають від війни в Україні. Результатом цієї співпраці є стаття нижче. У ній чітко і зрозуміло пояснюється вся важлива інформація, пов’язана з легальним працевлаштуванням людей з України в Польщі.

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ ВІД 12 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ ПРО ДОПОМОГУ ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ У ПОВ’ЯЗКУ ІЗ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ НА ТЕРИТОРІЇ ЦІЇ ДЕРЖАВИ

  1. Надзвичайні ситуації вимагають екстраординарних рішень, і саме для цього нещодавно було прийнято спеціальний закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (далі – Закон). Незважаючи на те, що цей закон охоплює весь перелік аспектів, пов’язаних з функціонуванням воєнних біженців, у цій статті ми зосередимося на питанні працевлаштування.


  1. З точки зору роботодавців, ключовою є ст. 22 цього Закону. У першу чергу вона  вказує, кого стосуються ці положення. Отже, це стосуєтться громадян України, яких можна віднести до однієї з двох категорій:

  • Особи, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 пункт 1 Закону (які отримли право на законне перебування, перетинаючи кордон з 24 лютого 2022 року ),

  • Громадяни України, які легально проживають на території Республіки Польща (особи, які легально перебувають на території Республіки Польща на підставі інших посвідок на проживання, тобто дуже узагальнюючи - на день початку війни вони легально проживали на території  Польщі).


  1. Для того, щоб перевірити, чи відповідає даний громадянин України критеріям, зазначеним у пункті II вище, достатньо перевірити , чи є у нього в паспорті штамп, що підтверджує, що він перетнув українсько-польський кордон після 24 лютого 2022 року. Штамп дає право легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року. Якщо особа з якихось причин не має такого штампа - їй слід зареєструватися у відповідну Міську Раду (Urzad). Найкраще зареєструватися, звернувшись до муніцтпального управління (Urzad gminy)  або спеціально створеного пункту прийому для вироблення номеру PESEL (ідентифікаційний номер). Ця процедура детально описана в ст. 4 Закону. Такою декларацією особа заявляє, що прибула з України до Польщі після 24 лютого 2022 року, а отже, має право на законне перебування.

Нижче наведено веб-сайт із базою даних телефонів та адрес окремих муніципальних установ (Urzędów gmin) : http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/baza-teleadresowa-jst-d/7788,Baza-teleadresowa-JST -do-pobrania.html

Щодо осіб, які легально проживали на території Республіки Польща на день початку війни , в ст. 42 Закону детально вказано, які документи з дозволом на проживання будуть автоматично продовжені. Наприклад, якщо останній день перебування громадянина України в Польщі за національною візою припадає на 24 лютого 2022 року, термін дії цієї візи відповідно до закону продовжується до 31 грудня 2022 року. Це ж стосується тимчасових дозволів. Однак у разі наявності картки на проживання (Karta Pobytu), польських документів, що посвідчують особу громадянина України, або шенгенс віз, виданих громадянам України, вони автоматично продовжуються відповідно до закону на 18 місяців.

Ці люди також зможуть продовжувати легально працювати в Польщі, оскільки їхнє право на легальне перебування в Польщі було продовжено.

  1. Суб'єкти, які працевлаштовують громадян з України, зобов'язані лише повідомити про це службу зайнятості протягом 14 днів з моменту прийняття на роботу цієї особи. Це повідомлення здійснюється через онлайн-систему за адресою: www.praca.gov.pl

Заяву слід подати до Центру зайнятості, відповідно до місця знаходження офісу роботодавця.

Роботодавець у повідомленні про працевляштування особи з України повинен надати інформацію про:

1) суб’єкт, який доручає виконання роботи громадянину України (роботодавець):

а) назву або ім'я (імена) та прізвище,

б) адреса місцезнаходження або місця проживання,

в) номер телефону або адреса робочої  електронної пошти,

г) ідентифікаційний номер NIP та REGON - у випадку суб'єкта господарювання, або номер PESEL - у випадку фізичної особи,

д) номер запису в реєстрі суб'єктів, які володіють агентством з працевлаштування, - у разі суб’єкта, який працевлаштовує громадянина України, та який керує агентством працевлаштування з надання послуг з тимчасової роботи,

f) символзнак ПКД та опис діяльності, пов'язаної з роботою громадян України;

2) персональні дані громадянина України:

а) ім'я (імена) та прізвище,

б) дата народження;

в) стать,

г) громадянство,

e) тип, номер і серію проїзного документа або іншого документа, що підтверджує або дає можливість встановити особу, і країну, в якій цей документ видано,

f) номер PESEL - якщо він наданий,

3) вид договору між роботодавцем та громадянином України,

4) посада або вид виконуваної роботи,

5) місце роботи.

В.

Зважаючи на наведені в цій статті кроки, які дають змогу працевлаштувати громадян України, слід пам’ятати, що всі наведені спрощення не звільняють потенційних роботодавців від виконання своїх зобов’язань щодо працевлаштування працівників, у т.ч.  з-за кордону. Усі зобов'язання, що випливають із положень трудового законодавства чи соціального страхування, продовжують діяти.

Також хочу звернути увагу на необхідність укладання трудового договору з людиною з України зрозумілою їй мовою – це елемент, який часто перевіряється Державною інспекцію праці, і досвід показує, що багато роботодавців забувають про це.

VI.

Стаття 23 Закону   дає можливість громадянам України створювати компаніїфірми. Вони зможуть вести власний бізнес на умовах, що застосовуються для громадян Польщі. Однак це буде можливим за умови, що вони отримають номер PESEL, як описано у пункті III.

VII.

Полегшення, запроваджені Законом, через їх особливий характер є безпрецедентними в польському правовому порядку. Безумовно, вони потребуватимуть численних поправок, уточнень чи запровадження практики в державних установах та установах.

Оновлення: 31.03.2022
Tłumaczenie / переклад: Tayisa Lebidko

^ Wróć na górę