znajdź projektanta

Niższy VAT dla grafików

Obniżony VAT dla twórców fot. kaboompics.com

Prowadząc działalność gospodarczą w sektorze kreatywnym, należy mieć świadomość, że istnieją sposoby na utrzymanie konkurencyjnej ceny usługi, a nawet powiększenie zysku.

Jednym z elementów składowych prawie każdej ceny są bowiem podatki, a zatem wraz z obniżeniem ich wysokości, możliwe jest uczynienie oferty twórcy atrakcyjniejszą, bez jakiejkolwiek straty dla niego lub wręcz z możliwością powiększenia zysku. Jeżeli klientem twórcy jest przedsiębiorca, wysokość podatku VAT jest często dla niego bez znaczenia, interesuje go tylko cena netto. Jeżeli jednak wśród klientów twórcy znajdują się chociażby konsumenci, instytucje kultury – państwowe lub samorządowe, czy też organizacje pozarządowe, to dla nich największe znaczenie ma cena brutto, czyli zawierająca VAT. Niniejsza informacja przedstawia możliwości obniżenia efektywnej stawki podatku od towarów i usług (VAT), a tym samym obniżenia najistotniejszej dla tych podmiotów ceny brutto.

Stawka podstawowa podatku VAT wynosi obecnie w Polsce 23% – stawką taką objęte jest m.in. wynagrodzenie z tytułu stworzenia utworu, np. grafiki użytkowej. Przykładowo, jeżeli twórca (np. grafik) chciałby zawrzeć umowę o dzieło, w której umawiałby się ze swoim klientem, że stworzy na jego zamówienie utwór w zamian za wynagrodzenie, to twórca byłby zmuszony doliczyć do ceny netto standardowe 23% podatku VAT, a potem i tak przelać je do Urzędu Skarbowego. W powyższym zatem przykładzie – przez podatek VAT – utwór dla klienta byłby o 23% droższy, a dla twórcy nie płynęłaby z tego tytułu żadna korzyść – i tak faktycznym wynagrodzeniem jest tylko i wyłącznie cena netto.
Istnieje jednak wykaz szczególnych towarów i usług, opodatkowanych obniżoną stawką podatku VAT, która wynosi 8%. W wykazie tym znajduje się pozycja obejmująca m.in. usługi twórców wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich. Jak zatem widzimy, twórca nie zawsze jest zmuszony dodawać do ceny netto aż 23% podatku VAT, lecz czasem może być to tylko 8%. W uproszczeniu zatem – cena brutto (płacona twórcy przez klienta) może być niższa nawet o 15%. Twórca może oczywiście całość lub część z tych 15% przeznaczyć na zwiększenie swojego zysku. Uzyskując dodatkowe wynagrodzenie (honorarium) z tytułu udzielenia licencji, twórca może obniżyć swoje wynagrodzenie za stworzenie utworu, przy jednoczesnym pozostawieniu ceny netto na dotychczasowym poziomie. Zmieni się jednak efektywna stawka opodatkowania i to tym bardziej, im wyższe będzie honorarium z tytułu udzielenia licencji, a im stosunkowo niższe będzie wynagrodzenie za stworzenie utworu. Jeżeli wynagrodzenie z obu tytułów będzie równe, efektywna stawka VAT wyniesie 15,5%. W skrajnym natomiast przypadku, gdy prawie w całości wynagrodzenie z tytułu umowy stanowić będzie honorarium za udzieloną licencję, efektywna stawka VAT może zbliżyć się do 8%. Oznaczałoby to, że cena brutto (płacona przez klienta) mogłaby być niższa nawet o 15%. W ten właśnie sposób możliwe jest uczynienie oferty twórcy atrakcyjniejszą, bez jakiejkolwiek straty dla niego lub wręcz z powiększeniem zysku.

Co należy zatem zrobić, by móc zastosować niższą stawkę VAT, a tym samym by obniżyć cenę lub zwiększyć swój zysk?
Należy jak największą część swojego wynagrodzenia uzyskać w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich. Przykładowo, jeżeli twórca nie zawierałby zwykłej umowy o dzieło, o której była mowa w poprzednim przykładzie, lecz zawarłby umowę, w której obok wynagrodzenia za stworzenie utworu na zamówienie, umawiałby się ze swoim klientem, że udzieli mu odpłatnej licencji na stworzony utwór, wówczas honorarium za udzieloną licencję objęte byłoby 8% stawką podatku VAT. Dodać przy tym należy, że udzielanie licencji jest działaniem nie tylko korzystnym podatkowo dla twórcy, ale wręcz niezbędnym by twórca w pełni wywiązał się z umowy o dzieło, poprzez umożliwienie zamawiającemu korzystania z dzieła będącego utworem.

Co zatem należy uczynić, by móc skorzystać z przedstawionego powyżej sposobu?
Kształt umów zawieranych przez twórcę z klientami powinien zostać dokładnie przemyślany, a dotychczas stosowane umowy na ogół istotnie przeredagowane, czy wręcz napisane od nowa. Nie może być to bowiem proste wskazanie, że samo tworzenie utworu odbywa się bez żadnego wynagrodzenia, a jedyne wynagrodzenie przysługujące twórcy to honorarium za udzielenie licencji, albowiem paradoksalnie mogłoby to doprowadzić do skutków podatkowych znacznie mniej korzystnych niż przed zmianami. Wówczas bowiem stworzenie utworu stałoby się nieodpłatnym świadczeniem, które podlega bardzo niekorzystnemu opodatkowaniu. Do równie niekorzystnych skutków podatkowych mogłoby doprowadzić także ustalenie wynagrodzenia z tytułu stworzenia utworu na jedynie symbolicznym poziomie. Prawo stawia również wymogi względem odpowiedniego dokumentowania takiej sprzedaży, by móc zastosować obniżoną stawkę VAT.

Czy można rozpocząć stosowanie powyższego sposobu obniżenia efektywnej stawki opodatkowania jeszcze przed uzyskaniem indywidualnej interpretacji podatkowej?
Planując rozpoczęcie korzystania z przedstawionego powyżej sposobu obniżenia efektywnej stawki VAT należy mieć świadomość istniejącego ryzyka podatkowego. Umowy zawierane z klientami muszą zostać przemyślane pod względem skutków podatkowych, a nadto powinny zostać poparte interpretacją podatkową wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej, która potwierdzi, że przyjęty w umowie model naliczania stawek VAT jest prawidłowy. Każdy przypadek optymalizacji podatkowej jest bowiem traktowany przez organy podatkowe indywidualnie, a wydawane interpretacje podatkowe dotyczą tylko sprawy będącej przedmiotem danego wniosku. Pomimo zatem istnienia korzystnych interpretacji podatkowych, wskazujących na prawidłowość przedstawionego powyżej sposobu na obniżenie efektywnej stawki opodatkowania, oraz także naszego przekonania o jej prawidłowości, jedynie otrzymanie indywidualnej interpretacji podatkowej pozwoli zabezpieczyć się twórcy przed takimi negatywnymi konsekwencjami jak: arbitralne określenie przez organ podatkowy stawki podatku i kwoty należnego podatku, zobowiązanie twórcy do zapłaty tak określonej kwoty podatku wraz z odsetkami od zaległości podatkowych, brak możliwości uzyskania przez twórcę od swojego klienta różnicy pomiędzy określoną przez organy kwotą podatku, a kwotą tego podatku już przekazaną przez twórcę do Urzędu Skarbowego. Należy przy tym podkreślić, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej nie może w żaden sposób szkodzić wnioskodawcy, a zatem uzyskując indywidualną interpretację i stosując się do niej, twórca unika powyższych ryzyk podatkowych.
Wobec powyższego, zdecydowanie rekomendujemy poprzedzić stosowanie rozwiązań zoptymalizowanych podatkowo, skierowaniem wniosku o interpretację podatkową do Dyrektora Izby Skarbowej, w celu uzyskania akceptacji korzystnego podatkowo sposobu naliczania wynagrodzenia.

Zespół – Kancelaria Prawna Media, specjalizujący się w obsłudze podmiotów z sektora kreatywnego – sprawdził już w praktyce skuteczność przedstawionego powyżej procesu optymalizacji podatkowej, pozwalającego na osiąganie wyższych zysków z działalności, przy atrakcyjniejszej ofercie dla klientów.
Przekazując Państwu powyższe informacje pomocne w optymalizacji podatkowej działalności twórców, Kancelaria zaprasza twórców do kontaktu w celu wykorzystania tych informacji, czyli zaproponowania indywidualnych i najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie umów zawieranych z klientami oraz przygotowania wniosku o uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej, zapewniającej o akceptacji tych rozwiązań przez organy podatkowe.

Więcej informacji

^ Wróć na górę