znajdź projektanta

Identyfikacja wizualna dla Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

PL/ 

Piktogram OK! został stworzony z myślą o promocji wydarzeń kulturalnych w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu i został również wykorzystany jako element identyfikacji wizualnej projektu "Tej ciszy chwila w Soplicowie...".
Inspirując się cytatami z "Pana Tadeusza" i analizując potrzeby osób Głuchych, Muzeum Pana Tadeusza zainicjowało projekt "Tej ciszy chwila w Soplicowie", mający na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, dorobku kulturowego i językowego między dwiema społecznościami - Głuchymi i słyszącymi.

Kluczowym elementem projektu było dostosowanie oferty edukacyjnej muzeum do potrzeb osób niesłyszących, aby umożliwić im lepsze zrozumienie poematu Adama Mickiewicza, jednego z najważniejszych dzieł polskiej kultury. W wyniku projektu powstała publikacja edukacyjna, zawierająca scenariusze lekcji języka polskiego dla osób Głuchych. Dodatkowo, w ramach projektu odbyły się szkolenia dedykowane edukatorom muzealnym, którzy zdobyli wiedzę na temat współpracy z osobami z dysfunkcją słuchu 
oraz tłumaczami języka migowego.

Piktogram Hand, czyli ręka OK!, przedstawia rękę w pozycji, gdzie kciuk i palec wskazujący przylegają do siebie. Znak "OK!" jest komunikatem, że wszystko jest w porządku, że jest super, że wszystko idzie zgodnie z planem. W tym przypadku piktogram spełnił funkcję systemu obrazkowo-znakowego, wspomagając komunikację między społecznościami Głuchych i słyszących.

EN/

The OK! pictogram was created to promote cultural events at the Mr. Tadeusz Museum in Wrocław and was also used as part of the visual identification for the project "This Silence, a Moment in Soplicowo...". Drawing inspiration from quotes from "Mr. Tadeusz" and analyzing the needs of the Deaf community, the Mr. Tadeusz Museum initiated the project "This Silence, a Moment in Soplicowo", aimed at creating a space for the exchange of experiences, cultural heritage, and language between two communities - the Deaf and the hearing.

A key element of the project was adapting the museum's educational offerings to the needs of the Deaf community to enable them to better understand Adam Mickiewicz's poem, one of the most important works of Polish culture. As a result of the project, an educational publication was created containing Polish language lesson plans for the Deaf. Additionally, as part of the project, training sessions were held for museum educators, who gained knowledge about working with individuals with hearing impairments and sign language interpreters.

The Hand pictogram, representing the hand making the OK! gesture, depicts a hand position where the thumb and index finger are touching. The "OK!" sign is a message that everything is fine, that it's great, that everything is going according to plan. In this case, the pictogram served as a pictographic-sign system, supporting communication between the Deaf and hearing communities.


KLIENT / CLIENT
Pan Tadeusz Museum, Wrocław 

IDENTYFIKACJA WIZUALNA, PLAKAT, PIKTOGRAM / VISUAL IDENTITY, POSTER, PICTOGRAM
Justyna Kieruzalska

^ Wróć na górę