znajdź projektanta

Mamy nowego członka Komisji Rewizyjnej!

29 / 10


29 / 10 / 2021

W naszych strukturach zaszła zmiana.
Mamy nowego członka Komisji Rewizyjnej - Marcin Wolny.

Serdecznie witamy na pokładzie!

Pozostali Członkowie Komisji to: Andrzej Budek i Bożena Cichecka.

Maciej Konopka, dziękujemy Ci za dotychczasową współpracę!
 
O zadaniach i kompetencjach Komisji informuje Statut STGU: https://stgu.pl/o-nas/statut-67/ 

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli. Kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, jak również w podległości służbowej.

5. Członkom Komisji Rewizyjnej nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie przez nich powierzonej im funkcji. Jednakże Zarząd może w drodze uchwały dokonać zwrotu członkowi Komisji Rewizyjnej poniesionych przez niego uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji, przy czym łączna wysokość zwracanych kosztów nie może przekroczyć wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni rocznie.

6. W sprawach wymagających podjęcia uchwały, uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.


#Zmiany #STGU #Zespół #Współpraca #KomisjaRewizyjna

^ Wróć na górę