znajdź projektanta

Statut


STATUT STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW GRAFIKI UŻYTKOWEJ

Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania Stowarzyszenia


§ 1.


1. Stowarzyszenie działa pod nazwą Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej i dalszej części Statutu zwane jest „Stowarzyszeniem”.

2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą STGU oraz używać wyróżniającego je znaku graficznego.

3. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.


§ 2 Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.


§ 3 Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju z poszanowaniem przepisów prawa obowiązującego w miejscu prowadzenia takiej działalności.


§ 4


1. Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania.


2. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.


3. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Zarząd lub Walne Zebranie zwykłą większością głosów.


§ 5 Siedzibą Stowarzyszenia i jego władz jest m.st. Warszawa.

§ 6

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.


2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1 niniejszego paragrafu, do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków. Rozdział II Cele i formy działania


§ 7

Celem działania Stowarzyszenia jest działalność kulturalna, oświatowa i edukacyjna ukierunkowana na promocję i rozwój projektowania graficznego oraz designu, polegająca na: 1) integrowaniu środowiska projektantów graficznych i innych twórców wizualnych w Polsce i za granicą, 2) podnoszeniu poziomu kultury wizualnej w społeczeństwie poprzez organizowanie akcji, wykładów lub konkursów, 3) organizowaniu działań edukacyjnych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji wśród projektantów graficznych, jak również edukację ogółu społeczeństwa, 4) promowaniu dobrych praktyk projektowych wśród projektantów i w społeczeństwie, 5) promowaniu twórczości projektantów polskich w kraju i za granicą, 6) promowaniu młodych projektantów w kraju i za granicą, 7) promowaniu kultury polskiej w kraju i za granicą.


§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez następującą działalność: 1) doradczą, opiniodawczą, edukacyjną, informacyjną i dokumentacyjną w zakresie projektowania graficznego, designu oraz wzornictwa wśród projektantów, jak i ogółu społeczeństwa, 2) współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami, firmami mającymi podobne cele działania w kraju i za granicą, 3) wspieranie i dokumentowanie działalności twórczej projektantów, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, 4) propagowanie dobrych praktyk w zakresie projektowania graficznego i wzornictwa, 5) reprezentowanie polskich projektantów graficznych podczas wydarzeń w Polsce i za granicą.

§ 9

1. W zakresie określonym w § 7 i § 8 powyżej, Stowarzyszenie może prowadzić działalność również w ramach działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność pożytku publicznego, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może być prowadzona przez Stowarzyszenie w formie działalności nieodpłatnej lub działalności odpłatnej. Przychód osiągnięty przez Stowarzyszenie z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego.

2. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności Stowarzyszenia opisanej w § 7 i § 8 powyżej. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Decyzję o podjęciu przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów. Rozdział III Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki


§ 10

Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni oraz honorowi.


§ 11

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, która: a) akceptuje postanowienia niniejszego Statutu, b) pozostaje samodzielnym projektantem i może ten fakt udokumentować.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą być również cudzoziemcy, niezależnie od miejsca zamieszkania, spełniający wymogi wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. O przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia decyduje Zarząd.


§ 12 Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługują następujące uprawnienia: 1) prawo czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia, 2) prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu, 3) prawo do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia do władz Stowarzyszenia, 4) prawo do korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.


§ 13

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia są zobowiązani do: 1) przestrzeganie powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowień Statutu, 2) uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia i realizowania jego celów statutowych, 3) dbania o dobre imię oraz mienie Stowarzyszenia, 4) szacunku wobec Stowarzyszenia, a w szczególności wobec pozostałych członków Stowarzyszenia oraz władz Stowarzyszenia, 5) regularnego płacenie składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie.

 

§ 14

1. Składki członkowskie są płatne rocznie. Nowo przyjęci członkowie są zobowiązani do zapłacenia pierwszej składki należnej za rok, w którym zostali przyjęci, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania pozytywnej decyzji Zarządu o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wysokość składek ustala Walne Zebranie w drodze uchwały.

2. W drodze uchwały, Walne Zebranie ma prawo ustanowienia dodatkowej, jednorazowej składki, przeznaczonej na szczególny cel. Składką tą mogą zostać obciążeni wyłącznie członkowie zwyczajni, wówczas składka ta obowiązuje dla wszystkich członków zwyczajnych.

3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 15

1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek: a) śmierci członka zwyczajnego, b) dobrowolnego wystąpienia członka zwyczajnego zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub w formie elektronicznej za potwierdzeniem odbioru, c) wykluczenia członka zwyczajnego przez Zarząd w drodze uchwały w następujących przypadkach: - nieopłacania składek za kolejny rok członkowski, pomimo pisemnego upomnienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego dodatkowego terminu do uregulowania zaległych składek, - działania na szkodę Stowarzyszenie lub naruszania postanowień Statutu, pomimo pisemnego upomnienia.

2. Członkowi zwyczajnemu, wykluczonemu ze Stowarzyszenia przez Zarząd w drodze uchwały, przysługuje prawo odwołania od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania pisemnej wiadomości o wykluczeniu.


§ 16

1. Członkostwo honorowe nadawane jest osobom fizycznym przez Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

2. Członkowie honorowi Stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

3. Członkom honorowym przysługują prawa członków zwyczajnych, wymienione w § 12 pkt. 3) i 4) powyżej, przy czym członkowie honorowi będący wcześniej członkami zwyczajnymi zachowują wszystkie prawa członka zwyczajnego.

4. Członkowie honorowi przyjmują obowiązki wymienione w § 13 powyżej, za wyjątkiem obowiązku, o którym mowa w § 13 pkt. 5) powyżej.

5. Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek przyczyn wymienionych w § 15 ust. 1 pkt. a) i b) powyżej. W razie działania na szkodę Stowarzyszenie lub naruszania postanowień Statutu, pomimo pisemnego upomnienia, członek honorowy może zostać wykluczony ze Stowarzyszenia przez Zarząd w drodze uchwały. Postanowienie § 15 ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. Rozdział IV Władze Stowarzyszenia Dział I Postanowienia ogólne

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane w niniejszym Statucie „Walnym Zebraniem”, 2) Zarząd Stowarzyszenia, zwany w niniejszym Statucie „Zarządem”, 3) Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana w niniejszym Statucie „Komisją Rewizyjną”.


§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, chyba że szczególne postanowienie Statutu stanowi inaczej.


§ 19

1. Członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej powołuje Walne Zebranie.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 (trzy) lata. Po zakończeniu kadencji organy te działają nadal do dnia powołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej kolejnej kadencji.

3. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz wybranych przez Walne Zebranie, władzom tym przysługuje prawo kooptacji w ilości do 1/3 (jednej trzeciej) składu danych władz, przy czym dokooptowani członkowie władz podlegają zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zebraniu.

4. Członków Zarządu odwołuje Walne Zebranie na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 (jednej trzeciej) członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Członków Komisji Rewizyjnej odwołuje Walne Zebranie.

6. Walne Zebranie, w czasie którego dokonano odwołania członków Zarządu lub członków Komisji Rewizyjnej, powołuje nowych członków władz na nie obsadzone funkcje.

7. Kadencja członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej powołanego do organu w trakcie kadencji pozostałych członków upływa z chwilą zakończenia kadencji pozostałych członków organu. Dział II Walne Zebranie


§ 20

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

§ 21 Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 22

1. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się jeden raz w roku kalendarzowym w terminie do końca pierwszego półrocza. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd, powiadamiając wszystkich członków o miejscu i terminie Walnego Zebrania w drodze korespondencji elektronicznej i poprzez zamieszczenie informacji o Zwyczajnym Walnym Zebraniu na stronie internetowej www.stgu.pl, najpóźniej 2 (dwa) tygodnie przed dniem Walnego Zebrania.

2. W przypadku gdy Zarząd nie dokonał zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia, w którym Zwyczajne Walne Zebranie powinno się odbyć zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ma prawo zwołać również Komisja Rewizyjna. Postanowienie ust. 1 zdanie drugie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.


§ 23

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie, z własnej inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/2 (jednego drugiej) członków Stowarzyszenia. Zarząd jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 (jednego) miesiąca od daty złożenia wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. W przypadku gdy Zarząd nie dokonał zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Nadzwyczajne Walne Zebranie ma prawo zwołać również Komisja Rewizyjna.

2. Do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, postanowienie § 22 ust. 1 zdanie drugie powyżej stosuje się odpowiednio.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24

1. Walne Zebranie obraduje i podejmuje uchwały w pierwszym lub drugim terminie. 2. Walne Zebranie może podejmować uchwały w pierwszym terminie, jeżeli obecnych jest co najmniej połowa członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. W przypadku braku quorum, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, na Walnym Zebraniu w pierwszym terminie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie. Walne Zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu i miejscu, najwcześniej po upływie 1 (jednej) godziny od chwili zamknięcia Walnego Zebrania w pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zebrania w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§ 25 Do kompetencji Walnego Zebrania należy: 1) podejmowanie uchwał określających cele i długofalowe kierunki działania Stowarzyszenia, 2) przyjmowanie członków honorowych Stowarzyszenia, 3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 4) uchwalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, 5) podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawie wykluczenia członków ze Stowarzyszenia, 6) podejmowanie uchwał o zmianach lub przyjęciu nowego Statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia, 7) zatwierdzanie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Stowarzyszenia oraz innych sprawozdań przedstawianych przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną, 8) udzielanie absolutorium członkom Zarządu, 9) rozpatrywanie odwołań od decyzji lub uchwał Zarządu, 10) podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia. Dział III Zarząd

 

§ 26

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do siedmiu osób.

2. Członkowie Zarządu mogą wybrać spośród siebie Prezesa Zarządu.

3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 27

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

2. Terminy i sposób odbywania posiedzeń ustala Zarząd.

3. W sprawach wymagających podjęcia uchwały, uchwały Zarządu wymagają obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

4. W razie gdy uzyskanie większości przy głosowaniu nad uchwałą Zarządu jest niemożliwe, decydujący jest głos Prezesa Zarządu jeśli został on wybrany.

 

§ 28

1. Do kompetencji Zarządu należy: a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu, b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi, c) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia, d) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, e) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia przez Stowarzyszenie majątku nieruchomego i ruchomego, f) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań, g) przyjmowanie i wykluczanie członków, h) zwoływanie Walnych Zebrań, i) rozpatrywanie, w drodze decyzji, sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia, j) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności, k) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie, l) wybór Prezesa Zarządu.

2. Z zastrzeżeniem postanowienia § 14 ust. 2 powyżej, od decyzji lub uchwały Zarządu każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o podjętej decyzji lub uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia decyzji lub uchwały przez Zarząd. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. i) niniejszego paragrafu, odwołanie przysługuje wyłącznie stronom sporu. Dział IV Komisja Rewizyjna

 

§ 29

1. Komisja Rewizyjna jest organem nadzoru i kontroli. Kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą trzy osoby.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa, jak również w podległości służbowej.

5. Członkom Komisji Rewizyjnej nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie przez nich powierzonej im funkcji. Jednakże Zarząd może w drodze uchwały dokonać zwrotu członkowi Komisji Rewizyjnej poniesionych przez niego uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji, przy czym łączna wysokość zwracanych kosztów nie może przekroczyć wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni rocznie.

6. W sprawach wymagających podjęcia uchwały, uchwały Komisji Rewizyjnej wymagają obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej.

 

§ 30

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy: 1) sprawowanie kontroli nad działalnością Stowarzyszenia, w szczególności działalnością finansową, w tym kontrolowanie działalności Stowarzyszenia pod względem jego zgodności ze Statutem, 2) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, 3) zwoływanie Walnego Zebrania, w razie niezwołania go przez Zarząd w terminach ustalonych Statutem, 4) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu, 5) wnioskowanie do Walnego Zebrania w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

 

§ 32

Na fundusze Stowarzyszenia składają się: 1) wpływy ze składek członkowskich, 2) wpływy z działalności statutowej, 3) dotacje i subwencje, 4) zapisy i darowizny, 5) dochody z kapitału (odsetki, lokaty), 6) przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, 7) dochody z działalności gospodarczej.

 

§ 33

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następującym zakresie: 1) artystyczna i literacka działalność twórcza – 90.03.Z 2) wydawanie książek – 58.11.Z 3) pozostała działalność wydawnicza - 58.19.Z 4) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z 5) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – 74.90.Z 6) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z 7) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z 8) dzierżawa własności intelektualnej – 77.40.Z 9) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – 73.12.B 10) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – 73.12.C 11) pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – 73.12.D 12) sprzedaży detalicznej prowadzonej przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – 47.91.Z 13) projektowanie i programowanie stron internetowych - 62.01.Z 14) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z 15) projektowanie i realizowanie kampanii reklamowych - 73.11.Z

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w obszarach wskazanych w ustępie poprzedzającym wyłącznie jako działalność dodatkową w stosunku do działalności statutowej, opisanej w § 7 i § 8 powyżej. Działalność gospodarcza w obszarach wskazanych w ustępie poprzedzającym może być prowadzona wyłącznie w zakresie wykraczającym poza działania opisane w § 8 powyżej, podejmowane w ramach działalności statutowej Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność w wybranych obszarach wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu. Decyzję w przedmiocie prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności w wybranych rodzajach działalności podejmuje Zarząd. 4. Stowarzyszenie rozpoczyna działalność gospodarczą nie wcześniej niż po uzyskaniu wpisu do właściwego rejestru.

 

§ 34

Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy trwa od dnia rozpoczęcia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej do dnia 31 grudnia 2015 roku. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość i księgi handlowe zgodnie z przepisami prawa.


§ 35

Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz i dokonuje w jego imieniu czynności dotyczących praw i obowiązków, w tym również zaciąga zobowiązania majątkowe, dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

 

§ 36

Statut zabrania: 1) Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do: - członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia, - osób, z którymi członkowie Stowarzyszenia, członkowie władz Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”). 2) Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. 3) Wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że takie wykorzystanie wynika bezpośrednio z celu statutowego. 4) Zakupu na rzecz Stowarzyszenia towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów Stowarzyszenia lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 37

Zmiany Statutu lub przyjęcia nowego Statutu dokonuje Walne Zebranie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w pierwszym terminie Walnego Zebrania. W drugim terminie Walnego Zebrania, uchwała, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest podejmowana większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 38

1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia może zostać podjęta wyłącznie w pierwszym terminie Walnego Zebrania.

2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku oraz powołuje Komisję Likwidacyjną, w skład której wchodzą likwidatorzy Stowarzyszenia.
^ Wróć na górę