znajdź projektanta

Adiunkt – ścieżka badawczo - dydaktyczna

Dodano: 2020-01-27 | Warszawa | Uniwersytet SWPSStanowisko: Adiunkt

Grupa stanowisk: Badawczo-dydaktyczne

Wydział: Projektowania

Lokalizacja: Warszawa

Pensum dydaktyczne/Liczba godzin: 240

Liczba stanowisk: 2

 

Zadania:

DYDAKTYKA

 • Prowadzenie zajęć; ćwiczeń, warsztatów i seminariów

 • Udział  w opracowaniu programu prowadzonych zajęć

 • Prowadzenie seminariów licencjackich

 • Ocena studentów

 • Przygotowanie dokumentacji akademickiej (sylabusy, oceny, protokoły)

 • Współpraca ze środowiskiem studenckim (koła naukowe i in.)

 • Udział w rekrutacji i przeglądach

BADANIA

 • Prowadzenie działalności artystycznej/projektowej afiliowanej przy Uniwersytecie SWPS

 • Uczestnictwo w działaniach Instytutu Projektowania Uniwersytetu SWPS

 • Współpraca z innymi Instytutami w celu realizacji projektów interdyscyplinarnych.

ORGANIZACJA

 • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • Udział w działaniach marketingowych i promocyjnych na rzecz uczelni 

 • Udział w aktywności organizacyjnej na rzecz uczelni

 

Wymagania:

 • Stopień naukowy: doktora, doktora habilitowanego lub profesora w dziedzinie sztuki
  i konserwacji dzieł sztuki

 • Biegła znajomość języka angielskiego

 • Zainteresowania badawcze w obszarach: wzornictwo, product design, communication design, sustainability, design studies, design research, projekty interdyscyplinarne,

 • Osiągnięcia artystyczne (nagrody i wyróżnienia za działalność artystyczną/projektową)

 • Osiągnięcia naukowe, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych

 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych wydarzeniach artystycznych i projektowych oraz konferencjach naukowych

 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań w designie

 • Aktywna działalność projektowa lub badawcza w dziedzinie projektowania

 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej (w tym prowadzenie zajęć w języku angielskim)

 • Kompetencje dydaktyczne potwierdzone certyfikatami lub zaświadczeniami o ukończeniu kursów lub innych form kształcenia podnoszących kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, szkoleń i warsztatów, 

 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz tworzeniu nowych programów kształcenia

 • Znajomość programów i strategii edukacyjnych w obszarze projektowania

 • Doświadczenie w organizowaniu procesu dydaktycznego (planowanie i organizacja zajęć dydaktycznych, przygotowywanie obciążeń dydaktycznych dla wykładowców, przygotowywanie regulaminów, procedur i instrukcji dotyczących dydaktyki, wdrażanie nowych programów dydaktycznych)

 • Doświadczenie w prowadzeniu działalności biznesowej i wspomaganiu studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości

 • Doświadczenie w pozyskiwaniu środków na działalność organizacji i realizację projektów

 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy projektowej w praktyce naukowej, społecznej lub biznesowej

 

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 33,3% oceny

 • Osiągnięcia dydaktyczne – 33,3% ocen

 • Osiągnięcia organizacyjne i praktyczne – 33,3% oceny

 

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

 • Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania nauką i działalnością badawczo-rozwojową we współpracy z biznesem i jednostkami naukowymi, 

 • Zniżki na studia magisterskie, doktoranckie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny,

 • Zniżki na kursy językowe,

 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika jego rodziny,

 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit,

 • Możliwość przystąpienia do Ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach

 

Wymagane dokumenty: 

 • CV naukowe w języku angielskim zawierające w szczególności:

  • opis osiągnięć naukowych oraz artystycznych

  • listę publikacji (również tych w przygotowaniu)

  • czynny i bierny udział w konferencjach naukowych,

  • listę nagród i osiągnięć zwłaszcza za pracę naukową oraz artystyczną,

  • opis kompetencji do realizacji zadań określonych w części zadania 

 • skan dokumentu potwierdzającego otrzymanie tytułu doktora/doktora habilitowanego/profesora

 

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza: FORMULARZ APLIKACYJNY

Termin nadsyłania aplikacji: 14.02.2020

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2020

Termin rozpoczęcia pracy: 01.03.2020 lub 01.10.2020

 

Skład Komisji Konkursowej:

dr Agnieszka Jacobson-Cielecka – Przewodniczący Komisji

dr Karol Murlak – Członek Komisji

dr dr Ewa Klekot/Anita Basińska – Członek Komisji 

dr Paweł Pyrka – Członek Komisji

Paulina Kolańczyk-Zwierz – Sekretarz Komisji

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Link do REGULAMINU 

W razie potrzeby dodatkowe informacje można uzyskać poprzez kontakt elektroniczny pod adresem:

pkolanczyk-zwierz@swps.edu.pl. 

^ Wróć na górę