znajdź projektanta

Graficzka/Grafik

Dodano: 2021-04-30 | Warszawa | Instytut Pileckiego
Instytut PileckiegoMasz zmysł artystyczny? Znasz zasady typografii, a pakiet Adobe nie jest ci obcy? Dołącz do naszego zespołu!

Instytut Pileckiego to nowoczesna instytucja naukowa inicjująca projekty badawcze, wystawiennicze, edukacyjne i kulturalne. Naszym celem jest propagowanie wiedzy o historii Polski w kraju, jak i za granicą. Honorujemy osoby, które w trudnych czasach niosły pomoc obywatelom polskim i Polakom o innej przynależności państwowej. Gromadzimy i udostępniamy dokumenty ukazujące oblicza XX wieku, wspieramy badania naukowe, dzięki projektom edukacyjnym i wydarzeniom z pogranicza kultury i historii upowszechniamy wiedzę o ubiegłym stuleciu.


Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko: 

 

graficzki/grafikaCzego oczekujemy:

·   doświadczenia w pracy projektowej i koncepcyjnej;

·   dobrej znajomości programów z pakietu Adobe (Id, Ai, Ps);

·   dobrej znajomości zasad typografii;

·   doświadczenia w przygotowaniu projektów do druku, podstawowej wiedzy z zakresu DTP;

·   dobrej organizacji pracy i terminowości;

·   samodzielności i dokładności.Mile widziane:

·   umiejętność tworzenia animacji;

·   znajomość After Effects;

·   podstawowa umiejętność montażu Adobe PremiereJakie czekają na Ciebie zadania?

·   projektowanie materiałów promocyjnych do druku i Internetu;

·   przygotowywanie koncepcji identyfikacji wizualnej wydarzeń organizowanych przez Instytut;

·   tworzenie ilustracji;

·   projektowanie i wizualizowanie niestandardowych rozwiązań do komunikacji w przestrzeni;

·   projektowanie i przygotowywanie wewnętrznych materiałów firmowych;

·   ew. przygotowanie animacji.Szukamy osoby:

·   samodzielnej, dokładnej i zaangażowanej

·   odpornej na stres

·   kreatywnej i lubiącej podejmować wyzwania

·   o dużej kulturze osobistej

·   potrafiącej i lubiącej pracować w zespoleCo oferujemy:

·   umowę o pracę

·   wynagrodzenie: 4000-6000 brutto

·   ciekawą i rozwijającą pracę przy projektach Instytutu

·   pracę w zgranym zespole

·   dobrą atmosferę

·   niezbędne narzędzia

 

Prosimy  o  przesłanie  CV oraz portfolio na adres promocja@instytutpileckiego.pl do 23 maja 2021 r. Prosimy o wpisanie w tytule wiadomości „Rekrutacja – Graficzka/Grafik”.

Przesłanie CV oraz portfolio jest jednoznaczne z tym, że zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników  Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.Informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem:

  • Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego, ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa,

  • e-mail: iodo@instytutpileckiego.pl;

 2. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 3. odbiorcą danych osobowych kandydatów może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii;

 4. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż dwa lata od dnia zakończenia obecnego procesu rekrutacji;

 5. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego;

 6. kandydat, którego dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora danych osobowych ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

 • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1) – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,

 1. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w zakresie danych osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Jeśli w przyszłości powołany zostanie inny organ nadzorczy, ten organ będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

 2. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Instytucie Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

^ Wróć na górę