znajdź projektanta

Kodeks Etyki Projektanta

Design jest praktyką zawodową. By ustanowić jej pozycję na całym świecie, konieczne jest posiadanie szerokiej akceptacji współdzielonego etosu tej profesji i poczucie wspólnej sprawy. Jedynie wspólne działanie praktykujących może utworzyć pozycję zawodową danej dziedziny.

Osiągnięcie pozycji zawodowej zaczyna się od samoświadomości i samookreślania. Akceptacja statusu danej dziedziny może być wymagana od społeczeństwa wtedy, gdy ogólna społeczność praktykujących tą dziedzinę przyjmuje wspólne podejście. Gdy takie standardy zostają utworzone, dana profesja zyskuje wzrost szacunku, pozycji, wpływu, niezależności oraz wyznaczoną wartość. Jaką formę przyjmuje wspólna sprawa i jak można przekazać wspólny etos zawodowy na cały świat? Definiującym atrybutem każdego fachu jest przyjęty Kodeks Postępowania Zawodowego.

Poniższy dokument, Kodeks postępowania zawodowego dla projektantek i projektantów, przedłożony został przez Międzynarodową Radę Designu (ICO-D) jako międzynarodowy standard i odniesienie. Jest to dokument aspiracyjny, mający służyć jako probierz dla związków zawodowych tworzących swoje własne kodeksy, a także jako wsparcie dla instytucji edukacyjnych rozwijających autorskie programy nauczania. To narzędzie dla wszystkich designerów, pragnących stosować się do międzynarodowych standardów.

Indywidualne osoby zajmujące się designem nie są bezpośrednimi członkami Międzynarodowej Rady Designu. Członkami Rady są organizacje i instytucje reprezentujące lub edukujące designerów oraz promujące design. Wiele organizacji będących Zawodowymi Członkami Rady posiadają własne kodeksy postępowania bądź kodeksy etyczne wiążące i egzekwowane wśród ich członków. Lista tych kodeksów przedstawiona jest w Załączniku tego dokumentu, a mają one zapewnić projektantom w danych regionach bardziej szczegółowe, lokalne i specyficzne dla kontekstu ramy działania.
Jako ciało międzynarodowe odnosimy się do wszystkich praktykujących design, a w szczególności tych, którzy nie posiadają dostępu do istniejącego już zawodowego kodeksu w swoim regionie. Dokument ten oferuje wskazówki i nie ma na celu bycia egzekwowanym od jednostek.

Pobierz kodeks ICoD

^ Wróć na górę